Činnosti:

diagnostická činnost pro děti a mládež

• krátkodobé terapeutické vedení

• ambulantní péče v oblasti specifických poruch učení

• logopedická depistáž a vedení

• konzultace

• zprávy pro rodiče a doporučení pro školy

• intervenční činnost v oblasti prevence rizikového chování

Poradenství:

při volbě povolání

• v oblasti péče o nadané děti

• v oblasti obtíží učení

• v oblasti obtíží v chování

v oblasti prevence rizikového chování

Komu:

dětem

rodičům, zákoným zástupcům

• pracovníkům školských zařízení: ředitelům, učitelům, metodikům prevence, výchovným poradcům