Mgr. Soňa Švejdováspeciální pedagog


svejdova@hbnet.cz

Nabídka služeb:

• diagnostika specifických vývojových poruch učení

• zpracování zpráv a odborných posudků

• ambulantní péče - reedukační cvičení pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení

• konzultace pro rodiče

• metodické dny na ZŠ, aktivní spolupráce

• konzultace pro pedagogické pracovníky, pomoc při tvorbě IVP

• vedení seminářů s tématikou specifických poruch učení

 


Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové; učitelská praxe na ZŠ ve třídách pro žáky se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování).

Další odborná příprava:
Jak pomoci dětem se specifickými vývojovými poruchami učení a chování
Jak na pravopis
Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti u žáků se specifickými poruchami učení a chování
Dyskalkulie
Poruchy chování a možnosti jejich zvládání
Vzdělávání žáků s autismem v hlavním vzdělávacím proudu
Dítě s Aspergerovým syndromem a vysocefunkčním autismem