Výroční zpráva podle zákona č. 106/199 Sb.

Výroční zpráva podle § 18 zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2014 :
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím), zveřejňuje Pedagogicko-psychologická poradna Havlíčkův Brod následující údaje:
 
Počet podaných žádostí o informace: 0
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Počet rozsudků soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinnéhosubjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0
 
Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními oprávech a povinnostech podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to včetněnákladu na své vlastní zaměstnance a nákladu na právní zastoupení: Výdaje nebyly vynaloženy  
 
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradnílicence: Licence nebyly vydány    
 
Počet stížností podaných podle § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím a stručnýpopis jejich vyřízení: Stížnosti nebyly podány
                                                                       
V Havlíčkově Brodě, dne 7. 2. 2015