Informace

podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a podle vyhl. č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
1) Název
 

Pedagogicko psychologická poradna Havlíčkův Brod

 
2) Důvod a způsob založení
Zřizovatel organizace: Kraj Vysočina.
Zřizovací listina schválena usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 045/05/01/ZK ze dne 18. 9. .2001 a ve znění změn schválených usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 151/03/2003/ZK ze dne 17.06.2003.
Hlavní účel organizace :  zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání občanů kraje.
Důvod založení :  Podle §181 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) kraj zřizuje školská zařízení pro děti a žáky se zdravotním postižením.
Podle §116 školského zákona školská poradenská zařízení zajišťují pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání.
Právní forma:  Příspěvková organizace
Rejstřík škol MŠMT – IZO: 108026175
3) Organizační struktura
Statutárním orgánem je ředitel, který přímo řídí všechny ostatní zaměstnance – odborné i technicko-hospodářské pracovníky.
Podle § 165 školského zákona ředitel školského zařízení stanovuje organizaci a podmínky provozu školského zařízení a odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s účelem, na který byly přiděleny.
4) Kontaktní spojení
Adresa : Pedagogicko–psychologická poradna Havlíčkův Brod
         
Nad Tratí 335 580 01 HAVLÍČKŮV BROD
Provozní doba :
Po – Pá: 6:30 hod. – 15:00 hod.
Telefon: 569 422 171, 569 425 954, 722 964
Mobilní telefon ředitele: 736 l25 5Ol
E-mail: ppp@hbnet.cz
Webové stránky: ppphb.hbnet.cz
5) Bankovní spojení:Komerční banka Havlíčkův Brod,
číslo účtu: 2778640227/0100
6) IČO:70 83 71 39
7) DIČ : CZ-70 83 71 39
8) Dokumenty
Seznam hlavních dokumentů :
- Zřizovací listina a její dodatky
- Jmenovací dekret ředitele
- Organizační řád
- Koncepce činnosti PPP
- Střednědobý plán činnosti PPP

Dokumenty jsou k nahlédnutí u ředitele organizace nebo na www.kr-vysocina.cz v Rejstříku příspěvkových organizací.
Rozpočet :  údaje o rozpočtu (výsledovka, rozvaha) v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů za uplynulý rok lze získat z datového skladu – Finanční plán : https://analytika.kr-vysocina.cz
9) Žádosti o informace
Příslušné informace lze získat v obvyklou pracovní dobu na pracovišti v Havlíčkově Brodě, Nad Tratí 335.
10) Příjem žádostí a dalších podání
Místo, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání je na pracovišti v Havlíčkově Brodě, Nad Tratí 335, u pracovníka podatelny, popř. u ředitele PPP.
11) Opravné prostředky – PPP nevyřizuje.
12) Formuláře – pro žadatele o vyšetření na www stránkách v oddíle FORMULÁŘE .
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací : lze využít http://portal.gov.cz.
14. Předpisy
Nejdůležitější předpisy pro činnost PPP :
Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění
Zákon č 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů
Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních
Vyhláška č.73/2005 Sb.o vzdělávání žáku se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
NV č. 75/2005 Sb., o stanovení přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
Všechny právní předpisy jsou k nahlédnutí u ředitele PPP, na www.kr-vysocina (školský portál), nebo na www.msmt.cz/dokumenty.
Vydané vnitřní předpisy v organizaci :
Vnitřní směrnice  o finanční kontrole
Vnitřní směrnice o účetnictví
Vnitřní platový předpis
Vnitřní směrnice  o inventarizaci majetku
Vnitřní směrnice o hospodárnosti při nakládání s majetkem
Pracovní řád a další směrnice - lze nahlédnout u ředitele organizace.
15. Úhrady za poskytování informací
Žadatel hradí náklady spojené s vyhledáním a poskytnutím informace v částce podle sazebníku úhrad, která je splatná na místě na základě pokladního dokladu vystaveného hospodářkou PPP.
16. Sazebník úhrad za poskytování informací 
Osobní náklady :  mzdové náklady zaměstnance vyhledávajícího informaci podle průměrné hodinové mzdy.
Věcné náklady : kopírování, tisk - 1 Kč za 1 stránku
                                                         
2 Kč za oboustranný tisk
Poštovné : podle platného sazebníku České pošty.Výroční zpráva podle zákona č. 106/199 Sb.

Výroční zpráva podle § 18 zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2014 :
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím), zveřejňuje Pedagogicko-psychologická poradna Havlíčkův Brod následující údaje:
 
Počet podaných žádostí o informace: 0
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Počet rozsudků soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinnéhosubjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0
 
Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními oprávech a povinnostech podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to včetněnákladu na své vlastní zaměstnance a nákladu na právní zastoupení: Výdaje nebyly vynaloženy  
 
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradnílicence: Licence nebyly vydány    
 
Počet stížností podaných podle § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím a stručnýpopis jejich vyřízení: Stížnosti nebyly podány
                                                                       
V Havlíčkově Brodě, dne 7. 2. 2015